Klauzula informacyjna dla klientów i ich przedstawicieli

 o przetwarzaniu danych osobowych

A. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, informujemy iż:

I.    Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, REGON 365070360, NIP  7811483817.

II.   Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1.         pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2.         pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III.   Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności :

1.1.  podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

1.2.  udostępnianiem informacji, produktów i usług zamawianych lub kupowanych w naszych sklepach, m.in. wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień, obsługą płatności, gwarancji i reklamacji, rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami;

1.3.  wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawartą umową, m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz pozostałych dokumentów księgowych, realizacji płatności, ewidencjonowania przychodów, rozliczania podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zamówień, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji prawnych;

1.4.  administrowaniem, zarządzaniem i rozwojem działalności i usług, w tym zarządzaniem współpracą handlową, relacjami z klientami, obsługą zgłoszeń i korespondencji,identyfikacją potrzeb klienta; marketingiem oferowanych usług i towarów, organizacją wydarzeń promocyjnych, administracją i zarządzaniem stroną internetową Administratora oraz profilem w mediach społecznościowych, utrzymywaniem i korzystaniem z systemów informatycznych, a nadto tworzeniem zestawień, analiz, statystyk,  raportowaniem;

1.5.  zarządzaniem bezpieczeństwem, ochroną mienia, ochroną informacji, w tym przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych, jakością i ryzykiem przy użyciu środków bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji klientów, w szczególności wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, analizowania i ich rozwiązywania, np. poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości;

1.6.  zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (w związku z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami związanymi z umowami, windykacją należności, prowadzeniem postępowań sądowych);

1.7.  weryfikacją klientów i kontrahentów w publicznych rejestrach;

1.8.   identyfikacją osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem – jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy.

 

 1.         Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest :

2.1.     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

2.2.     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, m.in. takich jak wewnętrzne cele administracyjne (w tym zarządzanie usługami); ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności (w tym zapewnienie integralności kopii zapasowych i archiwalnych); ustalenie osób uprawnionych do kontaktów i odpowiedzialnych za realizację umowy (w tym ułatwienie komunikacji); ewentualna konieczność dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, windykacyjnych;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

 1.         Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV.   Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1.       podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2.       podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, kadrową, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, usługi analityczne i badania opinii w internecie, agencji reklamowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V.   Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, Instagram, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook, Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI.    Okres przechowywania danych osobowych.

       1.        Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 1.         Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 1.       dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2.       sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3.       usunięcia swoich danych osobowych (m.in. gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego administratora lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 4.       ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5.       przenoszenia swoich danych osobowych (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w związku ze szczególną sytuacją (prawo to przysługuje m.in. wówczas, gdy administrator przetwarza dane realizując cele wynikające z jego prawnie uzasadnionych interesów).

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy zatem mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

VIII.   Prawo do cofnięcia zgody.

 1.       W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2.       Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X.   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 1.     Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla realizacji określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podadzą Państwo swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy (m.in. realizacji zlecenia).

Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 1.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. na podstawie Państwa zgody osoby, ale konieczne dla obsługi współpracy z Administratorem.

XI.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

B.  Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, iż możemy pozyskiwać dane osobowe Państwa jako Klientów lub potencjalnych Klientów w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa, a także pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotu, u którego są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami.

I.    Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych : podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko służbowe, miejsce pracy). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.   Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od Klienta, który podał w umowie dane osobowe przedstawicieli do kontaktu lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona internetowa, rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS).

-----------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

dla celów marketingowych i handlowych.

A.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art.13ust.1iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

I.               Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań, REGON 365070360, NIP  7811483817.

II.             Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1.         pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2.         pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III.        Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 1.         Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych Administratora, w szczególności  związanych z kierowaniem do Państwa informacji o charakterze marketingowym, handlowym, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 2.         Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

            2.1.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na działaniach związanych z marketingiem, promocją i reklamą usług i produktów oferowanych przez Administratora, w szczególności umożliwieniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub przesłany formularz kontaktowy;

            2.2.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.:wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności związane z działaniami marketingowymi, reklamowymi i sprzedażowymi, w tym na podstawie:

-        art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

-        art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

            2.3.     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (dotyczy to w szczególności obsługi Państwa zamówień oraz usług świadczonych drogą elektroniczną).

IV.        Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1.         podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 2.       podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, kadrową, usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, ochrony osób i mienia, ochrony danych osobowych, usługi analityczne i badania opinii w internecie, agencji reklamowych, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

 V.   Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji między narodowej.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, Instagram, YouTube. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook, Instagram może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI.    Okres przechowywania danych osobowych.

 1.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2.         Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII.    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1.          dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2.          sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3.          usunięcia swoich danych osobowych,
 4.          ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5.          przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.  

VIII.    Prawo do cofnięcia zgody.

 1.       W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Państwa podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2.       Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX.     Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X.        Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne jeżeli chcą Państwo zapoznać się lub skorzystać z naszej oferty albo uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli ich przetwarzać.

XI.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) mogą być przetwarzane informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób fizycznych żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. Profilowania dokonujemy m.in. w celu:

-        analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych stron internetowych (serwisów internetowych) albo produktów lub usług oraz dopasowywania treści znajdujących się w naszych serwisach albo produktów i usług do tych preferencji;

-        marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

B.     Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy Państwa nadto, że:

I.     Kategorie danych.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres poczty tradycyjnej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II.   Źródło pochodzenia danych osobowych.

Państwa dane osobowe pochodzić będą ze źródeł publicznych, w tym prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

-----------------------------------------------------

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie RODO”, że:

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Farouk Systems Polska Lidia Mikulska; Mysterium, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1.         pod adresem poczty elektronicznej: iod@farouk.pl
 2.         pisemnie na adres: Farouk Systems Polska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań , z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się przede wszystkim w związku z realizacją celów: wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy, nawiązania współpracy, przeprowadzaniem pokazów i szkoleń.
 2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:

2.1.     art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.     art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.3.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.4.     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

2.5.     art. 9 ust. 2 lit a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w szczególności danych biometrycznych w określonym celu.

 1. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów ścigania, organów kontrolnych.
 2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe Pani/Pana zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)        sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)        usunięcia swoich danych osobowych,

4)        ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)        przenoszenia swoich danych osobowych,

6)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

 1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu.
 2. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.
 4. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.