REGULAMIN KONKURSU AFRODYTA 2018

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Afrodyta wiosna – lato 2018”.

2. Organizatorem Konkursu jest Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24 60-446 Poznań

3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Farouk Systems Polska, ul Wejherowska 24 60-446 Poznań

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 02 stycznia – 30 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 marca 2018 roku (do północy).

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) zakup 10 sztuk produktów do stylizacji marki CHI lub Biosilk w cenie katalogowej

c) uczestnicy konkursu zobowiązani są do wysłania maksymalnie 10 zdjęć swoich propozycji koloryzacji i strzyżeń na adres mailowy konkurs@farouk.pl do 30 marca 2018 roku.

 

§ 3

NAGRODY

 

1. Każdy fryzjer, który zakwalifikuje się do finału konkursu otrzyma specjalny dyplom z podpisami członków Jury. Prace zostaną opublikowane na stronie www.farouk.pl, na Facebooku oraz Instagramie prowadzonym przez Farouk Systems Polska.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do finału będą mieli prawo do jednorazowego zakupu produktów CHI, BioSilk lub Esquire z upustem 35% od ceny katalogowej.

3. Zdobywcy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody dostaną statuetki, dyplomy, a ich prace będą pokazywane w mediach społecznościowych grupy Farouk USA na całym świecie. Wręczenie nagród odbędzie się w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 10 i 11 listopada.

4. Farouk Systems Polska zagwarantuje darmowy pobyt dla dwóch osób w hotelu Sheraton.

5. Za zdobycie pierwszego miejsca fryzjer otrzyma produkty marki Farouk Systems USA o wartości 1000zł brutto. Dla drugiego miejsca przewidywane są produkty o wartości 750zł brutto, a za miejsce trzecie – produkty za 500zł brutto.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez e-mail oraz serwis Facebook w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@farouk.plw terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda zostanie wręczona Laureatom Konkursu w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 10 i 11 listopada.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.farouk.pl oraz www.strefafryzjera.com.